Naar boven

Kabel: Construction Product Regulation (CPR)

Op deze pagina worden de volgende onderwerpen behandeld:CPR (Construction Product Regulation) heeft als doel om betrouwbare eenduidige informatie over productconstructies en de relatie tot hun toepassingen te bevorderen. Elektrische kabels voor vaste installatie in bouwwerken vallen onder de CPR. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende (brand)klassen en worden getest op extra brandeigenschappen.

Wat is CPR?

Het maatschappelijk belang van brandveiligheid neemt toe. Men brengt een groot deel van de tijd door in gebouwen, niet bewust van de gevaren die er aanwezig zijn op het gebied van brand. Dat terwijl circa 90 procent van alle branden die jaarlijks uitbreken plaats vinden in gebouwen. Het waarborgen van kwaliteit in het gebruik van bouwmateriaal wordt daarmee essentieel.

In 2011 is door de EU besloten om de richtlijnen voor brandgedrag van bouwproducten om te zetten van een directive in een regulation, de CPR (Construction Product Regulation). Doel van deze CPR is betrouwbare informatie verschaffen over de brandveiligheid en prestaties van producten in verschillende situaties. Voor kabels betekent dit dat deze worden getest op brandeigenschappen. Het brandgedrag moet worden ingedeeld naar Euroklassen en niet meer naar de bestaande brandnormen voor kabels. De Europese norm EN 50575 geeft eisen voor brandgedrag van kabels toegepast in elektrotechnische installaties in bouwwerken, zowel bouwkundige als civieltechnische werken, en is ingegaan op 1 juli 2016. Aansluitend is een overgangsperiode van 1 jaar vastgesteld tot 1 juli 2017. De implementatie en het vaststellen van prestatieniveaus door regelgevende instanties wordt in iedere lidstaat afzonderlijk gedaan.

Euroklassen voor brandgedrag van kabels

In de nieuwe CPR worden kabels dus ingedeeld naar Eurobrandklassen. Daarvoor zijn er de volgende zeven brandklassen geclassificeerd (ca), overeenkomstig met de klassen A t/m F voor bouwproducten:
A: Geen enkele bijdrage
B1: Nauwelijks bijdrage
B2: Erg beperkte bijdrage
C: Beperkte bijdrage
D: Gemiddelde bijdrage
E: Hoge bijdrage
F: Niet bepaald


De relatie tussen Euroklassen en brandgedrag is vastgelegd in de EN 13501-6. Deze norm geeft legio combinaties voor de verschillende aspecten. Ook hier geldt dat Nationaal bepaald moet worden welke Euroklassen men wil voorschrijven.

In de norm NEN8012 wordt het aantal voor Nederland beperkt tot vier, zijnde aspecten met betrekking tot gedrag bij brand. Naast de bijdrage aan brand zijn ook de aanvullende klassen opgenomen, te weten rookontwikkeling (s), brandende vallende deeltjes (d) en decorrosiviteit/zuurgraad van verbrandingsgassen (a).

Brandklasses

De volgende brandklasses zijn in de NEN8012 gedefinieerd:

NEN8012

De eisen uit de CPR zijn in Nederland verwerkt in de nieuwe NEN8012. Deze NEN8012 is van toepassing op leidingtypes in (elektrische) installatie volgens de NEN1010. De norm wordt gebruikt om de brandklasse te bepalen. Het bepalen van brandklassen wordt in de NEN8012 gedaan aan de hand van:

Gebruiksfunctie;
Het belang van het beperken van gevolgschade;
Aspecten die van belang zijn voor het vluchten van mensen (bijv. rookontwikkeling);
Aspecten die invloed hebben op het verspreiden van brand (bijv. brandende vallende deeltjes);
Aspecten die invloed hebben op het ontstaan van brand.
Daarbij geeft de NEN 8012 twee methoden om te bepalen welke brandklasse en aanvullende klassen, met betrekking tot rookontwikkeling (s), brandende vallende deeltjes (d) en de corrosiviteit/zuurgraad van verbrandingsgassen (a), toegepast dient te worden voor de betreffende situatie. In feite is het een risico analyse. De twee methoden die beschreven worden in de NEN8012 zijn:

Een stappenplan doormiddel van een stroomdiagram, welke uitgaat van de gebruiksfunctie en gevolgschade.
Een risicoanalyse met behulp van een risicograaf. De risicoanalyse kan worden toegepast indien alle relevante gegevens over het bouwwerk, de mensen die het gebouw gebruiken en de elektrische installatie bekend zijn.
Deze twee methoden komen tot een score en een uiteindelijke brandklasse.

Nieuwe brandtesten

Vanwege de verandering in classificatie en testmethoden is een nieuwe norm voor brandtesten van toepassing, de EN50399. Volgens de CPR geldende regels moeten kabels die hieronder vallen opnieuw worden getest. Het aantal aspecten waarop brand bijdrage wordt beoordeeld is daarbij uitgebreid. Zo wordt niet alleen gekeken naar een resultaat over een bepaalde periode maar ook naar piekresultaten. De aspecten waarop kabels opnieuw getest worden zijn:

Brandvoortplanting
Rookontwikkeling (totaal en piek)
Warmteontwikkeling (totaal en piek)
Brandende vallende deeltjes
Warmteontwikkeling en brandende vallende deeltjes zijn nieuwe aspecten waarop kabels moeten worden beoordeeld. Deze aanvullende criteria helpen het risico rond ontruiming en evacuatie beter in kaart te brengen zoals flash overs, desoriëntatie en ontbranden van kleding. Met deze nieuwe EN 50399 wordt een integrale benadering afgedwongen. Deze testen zijn van toepassing op kabels welke in de Euroklassen Dca, Cca en B2ca vallen.

CE markering en certificering

Het maatschappelijk belang van brandveiligheid is groot en omdat zelfcertificering onvoldoende garantie biedt voor kwaliteit en continuïteit kiest men voor brandveilige kabels voor een ACVP-Systeem (Assesment and Verification of Constancy of Performance). Dit betekent een onafhankelijke productvrijgave en kwaliteitsbewaking. Afhankelijk van het niveau van brandveiligheid kunnen typekeuring, fabrieksinspecties en steekproefcontroles plaatsvinden door een onafhankelijk keuringsinstituut. Daarmee is vanaf 1 juli 2016 verplicht dat op het product een CE markering wordt aangebracht met daarnaast een prestatieverklaring (DOP).

CPR en Alphatronics

Alphatronics verkoopt massieve alarmkabels en soepele alarmkabels. In het assortiment zit zowel kabel onder de kwalificatie Cca en Eca.

Onderstaande kabels hebben het NEN-8012 gedefinieerde Cca label: 
De N179004 DOP verklaring heeft betrekking op soepele alarmkabels (artikelnummers 008660 t/m 008661 en 008664 t/m 008667).

Onderstaande kabels hebben het NEN-8012 gedefinieerde Eca label: 
De 2-E-B04-00029 DOP verklaring heeft betrekking op massieve kabels (deze hebben de artikelnummers 008610 t/m 008614).
De 2-E-B04-00031 DOP verklaring heeft betrekking op soepele alarmkabels (artikelnummers 008675 t/m 008685).

Veelgestelde vragen over ons assortiment aan alarmkabel:

  • Voldoen de kabels uit ons assortiment aan de bovengenoemde DOP voorwaarden?
    Ja, de kabels uit ons assortiment en de huidige voorraad voldoen aan de prestatieverklaring (DOP). U vindt de DOP verklaring bij het artikel in de webshop.

  • Hebben de kabels uit ons assortiment DOP markeringen op de de verpakking of kabel?
    Ja, nieuwe leveringen vanuit de fabrikant zullen voorzien worden van markering op de verpakking. Niet op de kabel zelf.